Pågående arbeider

Følgende er noen utvalgte prosjekter vi for tiden utfører

Midtheia Boligfelt

Vi utfører her arbeidene med opparbeidelse av veier, fortau og lekeplasser. Vi bygger og leverer i tillegg all nødvendig infrastruktur som vann og avløpsnett, strømforsyning osv. Vi står også for opparbeiding av tomtene.

Oppdragsgiver/Utbyggere: TTF Bygg AS og Songdalen kommune i fellesskap.

Gangveg Mjåvann

Vi bygger her fortau langs Mjåvannsvegen. Største arbeidsoppgaven her er å montere natursteinsmurer mot tilstøtende eiendommer, dette gjøres for å begrense areal tapet i størst mulig grad.

Kommunalt overvannsnett blir oppgradert i samme operasjon.

Oppdragsgiver: Mjåvann Industriområde AS